top of page
IMG_0857X.jpg

HİZMETLER

Jeoloji

Maden Yataklarının Değerlendirilmesi

DAMA, farklı jeolojik ortamlardaki tüm metalik maden yataklarının araştırılması ve değerlendirilmesi için geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. 

  • Jeolojik, metalojenik, jeokimyasal, jeofizik, uzaktan algılama ve tarihsel madencilik verileri dahil olmak üzere mevcut tüm verilerin derlenmesi ve analizi,

  • Mevcut verileri doğrulamak ve önemli bilgileri toplamak için saha çalışmaları ve haritalama,

  • Sahanın arama potansiyelini değerlendirmek ve arama hedeflerini belirlemek için mevcut tüm verilerin entegrasyonu ve yorumlanması.

Arama Projeleri Tasarımı ve Yönetimi

DAMA, arama projelerinin ayrıntılı jeolojik haritalama, jeokimyasal örnekleme, laboratuvar testleri, jeofizik ve sondaj çalışmaları gibi önemli süreçlerinin tasarımı ve yönetimi için hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında takip edilen standartlar, kamuyu aydınlatma, kaynak tahmini, proje tasarımı ve madencilik izinleri için güvenilir bilgiler toplamaya yöneliktir. 

  • İlgili saha için mevcut arama verilerinin yorumlanması, jeolojik yorumun geliştirilmesi ve arama çalışmaları için hedeflerin belirlenmesi,

  • Maden arama programının belirlenmesi, iş planının hazırlanması ve maliyetlerin belirlenmesi,

  • Yüzey ve yeraltı jeolojik haritalama çalışmaları ve yorumlama;

  • Sondaj programı tasarımı, denetimi, loglama çalışmaları, örnekleme ve yorumlama,

  • Jeofizik çalışmaları tasarımı,

  • Bilgisayar destekli jeolojik modelleme,

  • Arama projelerinin bağımsız teknik denetimleri ve değerlendirme çalışmaları (Due Diligence).

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol

DAMA, numune toplama, hazırlama ve analitik protokoller, kontrol analizi istatistiksel derlemeleri ve veri tabanı doğrulaması gibi arama programlarında kalite kontrol / kalite güvence prosedürlerinin tasarımını ve bağımsız olarak denetlenmesi için hizmetler sunmaktadır.

Kaynak Tahmini

DAMA, jeoistatistiksel yöntemler kullanarak mineral kaynaklarını tahmin etme, denetleme ve gözden geçirme konusunda geniş deneyime sahiptir. Raporlar, JORC ve NI 43-101 gibi uluslararası raporlama kodlarına uygun olarak yazılır.

bottom of page